Vážení návštěvníci,

seznamte se prosím s následujícími zásadami pobytu na naší chalupě.


čl. I.
Vymezení pojmů
Domovní (ubytovací) řád upravuje podmínky a způsob užívání chalupy Sedmikrásky (dále jen „pronájmu“), tj. bytových a nebytových prostor (dále jen „objektu“) a objektu a prostor na náležející parcele (dále jen „pronajímané prostory“). Domovní řád také upravuje smluvní vztah mezi návštěvníky chalupy (dále jen „nájemce“) a majitelem (dále jen „pronajímatel“). Platí pro Vás návštěvníky chalupy a případně pro Vaše hosty.

čl. II.
Způsob užívání pronajímaných prostor
1. Místnosti v 1. a 2. nadzemní podlaží pronajímaných prostor jsou určeny pouze k obývání. Pro úschovu kol, lyží a sáněk apod. a jejich údržbu je výhradně určen suterén.
2. Venkovní prostranství pronajímaných prostor včetně parkoviště na parcele chalupy jsou oprávněni používat pouze nájemci a jejich hosté.
3. Cena za pronájem pronajímaných prostor, ceny spotřebovaných energií a další poplatky jsou uvedeny na webu www.chalupasedmikraska.cz (dále jen"web") v sekci Ceny ubytování a rezervace a v sekci Podmínky ubytování.čl. III.
Povinnosti nájemce
1. Nájemce je povinen dodržovat zákaz kouření uvnitř objektu. V případě kouření v blízkosti objektu je zakázáno odhazování nedopalků.
2. Nájemce je povinen zabezpečit, aby v pronajímaných prostorách nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné.
3. Nájemce při nástupu k ubytování předloží osobní doklady a zaplatí za ubytování.
4. Při započetí pronájmu je ve vlastním zájmu nájemce se účastnit předávání pronajímaných prostor a převzetí klíčů před nastěhováním do objektu.
5. Po ukončení pronájmu je povinností nájemce předat pronajímateli nebo jeho zástupci pronajímané prostory v uklizeném stavu a to včetně klíčů, resp. ve stavu v jakém nájemce pronajímané prostory převzal.
6. Poslední den pobytu uvolní nájemce pronajímané prostory nejpozději do 10.00 hodin dopoledne.
7. Nájemce je povinen obývat pronajímané prostory řádně a šetrně. Nájemce je povinen předcházet poškození pronajímaných prostor nebo vybavení objektu.
8. Při dočasném opuštění objektu je nájemce povinen jej řádně uzavřít (včetně oken) a uzamknout.
9. Veškeré závady, které vzniknou v souvislosti s užíváním pronajímaných prostor, je nájemce povinen neprodleně hlásit pronajímateli a to telefonicky nebo elektronickou zprávou.
10. V zimním období je nájemce povinen dbát opatrnosti z hlediska nebezpečí úrazu padajícím sněhem ze střechy a zajistit, aby automobily byly zaparkovány tak, aby nemohly být poškozeny padajícím sněhem a rampouchy.
11. Po předchozím oznámení je nájemce povinen strpět vstup pronajímatele nebo jeho zástupce do objektu za účelem zjištění technického stavu, případně provedení opravy vybavení objektu.
12. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) povinen strpět vstup pronajímatele nebo jeho zástupce do objektu, případně policii, záchranné služby nebo hasičského sboru i bez souhlasu nájemce.
13. Nájemce je plně odpovědný za chování svých hostů.čl. IV.
Držení domácích zvířat
1. Nájemce je oprávněn vpustit domácí zvíře do pronajímaných prostor pouze po předchozím souhlasu pronajímatele.
2. Nájemce je povinen v pronajímaných prostorách udržovat čistotu, v případě znečištění uklízet exkrementy a to i na přilehlých prostranstvích.
3. Je zakázáno ponechávat zvíře v objektu bez dozoru.
4. Nájemce je plně odpovědný za chování vpuštěných domácích zvířat do pronajímaných prostor.čl. V.
Ostatní ujednání
1. Na začátku ubytování skládá nájemce k rukám pronajímatele kauci ve výši 5.000,- Kč v letním období a 7.000,- Kč v zimním období jako zálohu na úhradu spotřebované elektřiny.
2. Kauci lze rovněž případně použít na úhradu nebo částečnou zálohu na úhradu v případě poškození pronajímaných prostor či jejich vybavení během pobytu nájemce nebo na úhradu sankce za neprovedený úklid nájemcem po skončení pronájmu. Výše sankce je uvedena u cen pronájmu zveřejněných na webu.
3. V případě, že nájemce způsobí na pronajímaných prostorách nebo jejich vybavení škodu vyšší, než je složená kauce, nezbavuje ho nevrácení kauce pronajímatelem povinnosti plnou výši škody pronajímateli uhradit.
4. Nájemce užívá pronajímané prostory na vlastní nebezpečí. Pronajímatel není nájemci odpovědný za majetkovou nebo jinou újmu.
5. Zaplacením zálohy na pronájem vyjadřuje nájemce souhlas s podmínkami uvedenými na tomto webu a v u domovním řádu včetně jejich dodržování.
Uvažujete o pořízení chalupy? Máte zájem o pozemek v lokalitě?